Algemene voorwaarden en privacystatement

Ja, ik ben op de hoogte

Bij het geven van persoonlijke gegevens, ga je akkoord met de verwerking van jouw gegevens zoals in het privacystatement van Tearfund staat genoemd. Daarnaast geef je aan op de hoogte te zijn van onderstaande voorwaarden om zelf een actie te starten of mee te doen met een of meerdere acties van Tearfund.

​​​​​​​Algemene voorwaarden 

Het doel van onze Algemene Voorwaarden is om jou, de gebruiker van actie.tearfund.nl, te informeren over de voorwaarden en richtlijnen die we stellen bij het gebruiken. Daarnaast lees je welke gegevens hoe worden verwerkt. We vragen van jou als gebruiker van actie.tearfund.nl om deze Algemene Voorwaarden en het Privacy Statement goed door te lezen, zodat je niet voor verrassingen komt te staan en we een goede samenwerking hebben. Kijk regelmatig op deze pagina om op de hoogte te zijn van eventuele wijzigingen. Je ziet hieronder de versiedatum. Deze datum wordt veranderd wanneer er wijzigingen zijn aangebracht aan de Algemene- en Privacy Voorwaarden.

ARTIKEL 1: DEFINITIES

1.1. In deze Algemene Voorwaarden van Actie.tearfund.nl wordt verstaan onder:

 1. Actie: het door of voor Stichting Tearfund Nederland in enig jaar te organiseren Actie die door Stichting Tearfund Nederland is goedgekeurd.
 2. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich al dan niet door een Deelnemende Organisatie op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan een Actie.
 3. Deelnemende Organisatie: een rechtspersoon die op een door de Organisator toegelaten wijze een of meerdere Deelnemers heeft ingeschreven voor deelname aan een Actie.
 4. Inschrijving: de overeenkomst tussen een Deelnemer en/of Deelnemende Organisatie en de Organisator strekkend tot deelname of bezoek van de Deelnemer aan een Actie.
 5. Organisator: de (rechts)persoon waarbij de Deelnemer of een Deelnemende Organisatie is aangemeld via Actie.tearfund.nl.
 6. Stichting Tearfund Nederland de beheerder van de actiepagina.

1.2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke aanmelding. De toepasselijkheid van eventuele Algemene Voorwaarden (onder welke benaming dan ook) van Deelnemer en Deelnemende Organisatie wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

ARTIKEL 2: DEELNAME 

2.1. Een Deelnemer dient op dag waarop een Actie wordt gehouden tenminste de door Stichting Tearfund Nederland voor dat Evenement vastgestelde minimumleeftijd van 16 jaar te hebben bereikt, tenzij de ouders/verzorgers akkoord zijn gegaan met deelname.

2.2. De Deelnemer mag aan een Actie slechts deelnemen, indien hij het daartoe strekkende aanmelding volledig en naar waarheid heeft ingevuld en de Organisator akkoord is gegaan met de deelname.

2.3. De Organisator van het Evenement kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden (zoals bijvoorbeeld overmacht) besluiten de Actie af te gelasten of stil te leggen, te wijzigen (zoals onder meer maar niet uitsluitend het wijzigen of inkorten van het parcours en/of de starttijden) of te verplaatsen naar een andere datum en/of locatie.

2.4 Door het besluit van de Organisator om de Actie niet door te laten, stil te leggen, te wijzigen of te verplaatsen naar een andere datum en/of locatie, ontstaat voor Organisator geen aansprakelijkheid voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten in relatie tot de Actie, van welke aard ook.

2.5 De Organisator kan besluiten om in individuele gevallen bedrijven of instellingen te weigeren tot deelname toe te laten.

ARTIKEL 3

ARTIKEL 3.1: OMGANGSVORMEN EN GEWENSTE CONTENT 

Stichting Tearfund Nederland vindt het zeer belangrijk dat men netjes en respectvol met elkaar om gaat. Als iedereen dat doet wordt de wereld elke dag een stukje mooier. Onder ‘met elkaar omgaan’ valt onder andere e-mailcontact, sociale media, het plaatsen van afbeeldingen, het plaatsen van tekst, plaatsen van links naar websites of elke andere vorm van omgang en communicatie. Het gaat bij ongewenste content om teksten en afbeelding met onder andere:

 • illegale activiteiten of doeleinden; en/of;
 • discriminerende inhoud wat betreft uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden; en/of;
 • oproepen tot geweld tegen en/of lastigvallen van een ander of anderen; en/of;
 • content die leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik maakt van anderen; en/of;
 • content die in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig zijn of een link bevatten naar pornografisch materiaal, pornografische website, of pornografisch of erotisch materiaal bevatten; en/of;
 • content die inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van anderen; en/of;
 • waarbij kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten worden verwijderd, onleesbaar gemaakt, verborgen of gewijzigd; en/of;
 • content die in strijd is met enige wet, regeling, verordening, andere toepasselijke regelgeving of deze Algemene Voorwaarden.

Mochten we vanuit Stichting Tearfund Nederland zien dat er ongewenste content wordt geplaatst zoals hierboven omschreven is, zullen er maatregelen genomen worden. Deze maatregelen kunnen zijn:

 • verwijderen van een Actie; en/of;
 • verwijderen van content; en/of;
 • verwijderen van de donatie-actie; en/of;
 • verwijderen van het profiel.

Stichting Tearfund Nederland behoudt het recht om maatregelen te nemen bij ongewenste content die niet valt onder de bovenstaande genoemde punten. Stichting Tearfund Nederland bepaalt te allen tijden of content wel of niet gewenst is op het platform.

Zie je zelf ongewenste content? Dan horen we dit graag. Wij zullen dit bekijken, beoordelen en de nodige maatregelen nemen. Wij reageren uiterlijk binnen 10 werkdagen op jouw ingediende rapportage. Je kunt ons per e-mail bereiken via actie@tearfund.nl of telefonisch 030 – 69 69 600.

ARTIKEL 3.2: WAT GEBEURT ER MET JE GEGEVENS?

Stichting Tearfund Nederland gebruikt de persoonlijke gegevens, de organisatiegegevens en overige gegevens op actie.tearfund.nl:

 • om een account op actie.tearfund.nl te houden voor je;
 • om jouw actiepagina vorm te geven en in te vullen op actie.tearfund.nl;
 • om, indien van toepassing, je organisatiepagina vorm te geven en in te vullen;
 • om je persoonlijk te informeren over de mogelijkheden om je eigen campagnewebsite verder vorm te geven en er meer uit te halen;
 • om je via nieuwsbrief op de hoogte te houden van nieuwsitems, ontwikkelingen, nieuwe functies, inspiratieverhalen en fondsenwerving rondom actie.tearfund.nl;
 • om je via automatische mails op de hoogte te houden van gelukte acties in ons systeem, zoals publicatie van actie(s), deelname aan acties of gelukte donatie(s);
 • om jouw donatie-actie eventueel te promoten via onze social media;
 • om jouw donatie-actie eventueel te promoten via nieuwsbrieven van actie.tearfund.nl;
 • om je te bereiken als er iets misgaat met jouw gegevens of met de website;
 • om de geworven donaties over te maken die zijn gedoneerd aan jouw donatie-actie en je daarover per mail te informeren;
 • om de organisatie of het doel waarvoor de actie gestart is op de hoogte te brengen van jouw actie, deelname of donatie;

ARTIKEL 3.3: GELDSTROMEN

Online betalingen worden verwerkt door onze partner Mollie B.V, hierna Mollie. Mollie beschikt over een vergunning voor betaaldienstverlening conform de Wft en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank. De donatie gaat van de rekening van de donateur rechtstreeks naar het Mollie-account van Stichting Tearfund Nederland.

ARTIKEL 4: ANONIEM DONEREN

Als donateur kun je gegevens achterlaten bij het doneren aan een donatie-actie. Je gegevens zijn zichtbaar voor Tearfund, de particuliere actiestarter en (indien van toepassing) de deelnemer waaraan je doneert.

Bij het doen van de donatie wordt er gevraagd of jouw naam en bericht publiekelijk zichtbaar mogen zijn. Indien de donateur hier ‘nee’ kiest, is de naam en het bericht niet publiek te zien op de actiepagina. Stichting Tearfund Nederland, de actiestarter en eventuele deelnemer waaraan je doneert kunnen je naam en bericht wel zien.

Wij vragen minimale gegevens van donateurs om ze te kunnen informeren over de gelukte donatie aan een donatie-actie. Indien nodig of gewenst kan Stichting Tearfund Nederland of de particuliere actiestarter contact opnemen met de donateur. Wij zijn op geen enkel vlak aansprakelijk voor dat wat de donateurs na afloop van donatie krijgt toegestuurd door de particuliere actiestarter.

Bij het plaatsen van een bericht verwachten wij van de donateur en schrijver dat dit bericht opbouwend is. Als de content niet in lijn is met de genoemde richtlijnen onder ‘Omgangsvormen en gewenste content’ zullen er maatregelen volgen zoals genoemd zijn onder ‘Omgangsvormen en gewenste content’.

ARTIKEL 5

5.1. Deelnemer of Deelnemende Organisatie verleent bij voorbaat onherroepelijke toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking en verveelvoudiging van tijdens of rond de Actie gemaakte foto’s en beeld-/ en/of geluidsmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer of, het Deelnemende Organisatie zichtbaar en/of hoorbaar is op de site actie.tearfund.nl.

Het (her)gebruik van deze beelden en/of opnamen in (reclame) uitingen van of vanwege Stichting Tearfund Nederland zal slechts plaatsvinden na uitdrukkelijke toestemming van de Deelnemer of Deelnemende Organisatie.

Het in dit artikel bedoelde gebruik vindt om niet plaats. 

ARTIKEL 6

6.1 De door een Deelnemer en/of Deelnemende Organisatie verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. Door deelname aan en/of inschrijving voor een Actie verleent een Deelnemer en/of Deelnemende Organisatie toestemming aan de Organisator tot verwerking en gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en/of het Deelnemend Organisatie en (mits hiervoor op de aanmelding door de Deelnemer toestemming is gegeven) voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer en/of het uitvoeren van de aanmelding, waaronder de openbaarmaking en verveelvoudiging van zijn naam.

Op de verwerking van persoonsgegevens door of vanwege de Organisator is het Privacy Statement van Organisator en/of van Stichting Tearfund Nederland van toepassing.

6.2 Deelnemers die jonger zijn dan 16 jaar moeten voor de verwerking van de persoonsgegevens toestemming hebben van hun ouders, voogden of gemachtigden.

ARTIKEL 7

 

7.1 Op deze Algemene Voorwaarden, iedere Overeenkomst, alsmede deelname en/of bezoek aan het Evenement en alle daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

7.2 Alle geschillen voortvloeiende uit deze Algemene Voorwaarden, iedere Overeenkomst, alsmede ten aanzien van de daaruit voortvloeiende overeenkomsten, en deelname en/of bezoek aan een Actie, zullen in eerste instantie uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in Midden-Nederland (Utrecht). 

ARTIKEL 8

7.1 Stichting Tearfund Nederland heeft te allen tijde het recht deze actievoorwaarden aan te passen.

 

 

VERSIE

12 april 2021

4.1. Deelname en/of bezoek aan de Actie geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en van welke aard ook, die de Deelnemer of het Deelnemend Bedrijf mocht lijden als gevolg van de deelname en/of het bezoek aan de Actie.

Tevens is de Organisator niet aansprakelijk en aanvaardt Organisator geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of schade aan/van eigendommen/zaken en/of schade anderszins van Deelnemer, Deelnemende Organisatie en/of (andere) derden, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten, zoals alle mogelijke schadesoorten in verband met letsel, ziekte of overlijden als gevolg van deelname aan de Actie.

4.2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel 3 aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer of de Deelnemende Organisatie aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade te allen tijde beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade in het voorkomende geval uitkeert.

4.3. De Deelnemer en/of het Deelnemende Organisatie dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of partner, familie en/of vrienden en/of (een) nabestaande(n) mochten lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door of ontstaan tijdens zijn deelname aan het Evenement.

4.4. De Deelnemer of de Deelnemende Organisatie vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die hij/zij zelf lijdt en/of die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer of Deelnemend Bedrijf toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot (deelname en/of bezoek aan) de Actie, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. De Deelnemer of de Deelnemende Organisatie afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

{{ resultData.stats.projectsAmount }}

Acties

{{ resultData.stats.donatedAmount | format-currency }}

via {{ resultData.stats.successfullDonationsAmount }} Donaties

{{ resultData.stats.participantsAmount }}

Deelnemers

Start direct jouw eigen actie!

In een paar eenvoudige stappen staat jouw actie online


Aan de slag

Neem contact op


Heb je een vraag over het actieplatform van Tearfund, actie.tearfund.nl? Neem dan contact met ons, we helpen je graag!